+381(0)23/527 754;

   office@emmauszkollegium.com

Gyakori kérdések

1. Mit jelent az “SDB” rövidítés?

Salesiani di Don Bosco = Don Bosco Szaléziak.

2. Mit jelent “Don Bosco Szalézi”-nak lenni?

‘Don Bosco Szalézinak’ lenni azt jelenti, hogy az ember olyan katolikus szerzetesrend tagja lesz, melyben a tagok egész életüket Istennek szentelik a fiatalok, fõleg a legszegényebbek és szûkölködõk nagylelkû szolgálata által. Ezt az életformát az ember a szerzetesi fogadalmak letételével kezdi, közösségben élve, miközben a fiatalokat neveli és evangelizálja Don Bosco példája szerint.

3. Honnan a “Don Bosco Szalézi” név?

Bosco Szent Jánostól – õ egy XIX. századi olasz szent – akit a fiúk hívtak úgy, hogy DON BOSCO. A “DON” olaszul azt jelenti: “áldozópap”. Manapság is így hívjuk õt. Egy szerzetestársaságot alapított, melynek fõleg a legszegényebb fiatalok gondozása a célja. Aztán magához hívta mindazokat, akik úgy döntöttek, “hogy követik”, mint szaléziak. Ez a név Szalézi Szent Ferenctõl ered, aki nagyon népszerû szent Észak-Olaszországban, ahol Don Bosco is született. Õ választotta ki a Szalézi Szent Ferencet Társasága védõszentjének, mert azt akarta, hogy minden munkatársa is ennek a szentnek a hiteles emberiességét utánozza.

4. Vannak-e még más “Don Bosco Szaléziak” nevû társulatok?

Igen. Szalézi Szent Ferenc, egyházdoktor a Katolikus Egyházban, egy lelkiségi iskolát indított el, melyet rendszerint “Szalézi Lelkiség” gyanánt ismernek el. A “Don Bosco Szaléziak” cím csak azokat illeti, akik Szalézi Szent Ferenc lelkiségét Don Bosco stílusa és karizmája szerint élik meg.

5. Milyen a “Don Bosco Szaléziak” törvényes helyzete vagy státusa?

A “Don Bosco Szaléziak” nem-jövedelmezõ szerzetestársaságot alkotnak. Az olasz állam polgári célú jogi személynek ismeri el õket, a következõ név alatt: “Don Bosco Mûvek Általános Igazgatósága” – lakhely: Róma, Via Pisana 1111.

6. A Don Bosco Szaléziak hol vannak jelen a világban és hányan vannak?

A Don Bosco Szaléziak a föld 129 országában vannak jelen, 8 régióban, 92 tartományban 7,610 szalézi mû mûködik. A szaléziak jelenleg 16.234-en vannak.

7. Mi a Don Bosco Szaléziak célja?

A Don Bosco Szaléziak célja röviden így foglalható össze: “Isten szeretetének jelei és hordozói lenni a fiatalok, fõleg a legszegényebbek számára”.

8. Hogyan mûködnek a Don Bosco Szaléziak az ifjúság szolgálatában?

Íme egy lista azokról a tervekrõl, melyeket a Don Bosco Szaléziak az ifjúság javára elõmozdítottak a világon: különbözõ akadémiai fokozatú iskolák, földmûves iskolák, kollégiumok, egyetemek, oratóriumok és ifjúsági központok, plébániák, missziók, ifjúsági mozgalmak, könyvkiadók, tömegtájékoztatási központok, multimédiás mûvek. mozi fórum, zenés körök és színház, polisport körök, grafikus iskolák, kiadványok, nevelési programok a békére és a demokráciára, kateketikai központok, mezõgazdasági fejlesztési tervek, utcagyerekek központjai, menhelyek, rehabilitációs központok, pályaválasztási központok, kábítószerelvonó központok, menekültek központjai, hivatástisztázó központokj, önkéntesek központja.

9. Házasodnak-e a szaléziak?

Nem. A Don Bosco Szaléziak nem házasodnak. Õk megszentelt életet élnek (a fiatalok java érekében).

10. Mit értünk a “megszentelt életen”?

A Katolikus Egyházban, a személy az Úrnak szentelheti az életét, egészen szabad döntéssel. Ez az egész életre szóló megszenteltség a következõ három nyilvános fogadalom letétele által nyilvánul meg: engedelmesség, szegénység, tisztaság.

11. Mit jelent a három fogadalom?

A három fogadalom olyan jel, amely által az ember egészen Isten és saját küldetése szolgálatára adja át magát, hogy a világon lehetõvé és megvalósíthatóvá tegye a békét, az igazságot, az igazságosságot és a szeretetet. A három fogadalom letételével, a jelölt lemond egynéhány törvényes jogáról, melyet mint emberi lény birtokol – a szabad választásról és elhatározásról, a törvényes tulajdon jogáról (javak), a házasodási jogáról és arról, hogy saját családja legyen.

12. A szaléziak a fogadalmakat csak egy meghatározott idõre teszik?

Nem. A megszentelõdés az egész életre szól. A Katolikus Egyház mindenképpen azt követeli, hogy a jelölt a fogadalmakat egy meghatározott idõre tegye le, azzal a szándékkal, hogy majd a késõbbiek folyamán, örökre Istennek szentelje magát. Ezt az idõszakaszt úgy hívják, hogy “ideiglenes fogadalom”, melyet betetõz “az örök fogadalom”, 7 év elmúltával.

13. A modern világban lehetséges még az örökre szóló “megszentelt élet”?

Biztosan nem könnyû vállalkozás megélni a megszentelt életet, a három fogadalmat nap mint nap. De mindenképpen lehetséges Isten segítségével és kegyelmével, támaszra találva az állandó imában, a szentségek vételében és Don Bosco alapszabályainak a megtartásában. Így élve a közösségben a többi taggal, akik ugyanazt a fogadalmat tették le, az élet több, mint lehetséges. Az Isten országáért örömteli lekötöttségben megélt élet ez – és a lekötöttségen túl, valóban egy olyan kaland, melyet érdemes megélni.

14. Az szaléziak mind papok?

Nem minden szalézi pap is. A hivatása az, hogy Don Bosco Szalézi legyen, de ezt a hivatást két formában lehet megélni: mint laikus vagy segítõ testvér és mint Áldozópap. Ez a két forma egymást kölcsönösen kiegészíti.

15. Mi a szalézi segítõ testvér sajátossága?

A laikus szalézi vagy segítõ testvér, akárcsak az áldozópap, szintén leteszi a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség fogadalmát. Éli a közösség életét a többi szalézi rendtárssal, és éli ugyanazt a küldetést az ifjúság szolgálatára, miközben életével Krisztust, a Jó Pásztort utánozza, és a nevelés terén elsajátítja Don Bosco módszerét. A különbség abban a tényben van, hogy a munkájával õ fõleg világias természetû tevékenységet folytat. Íme néhány foglalkozási ág, ahol a szalézi segítõ testvér leginkább kifejti hivatását: nevelõ, orvos, tanár, agrármérnök, fejlesztési igazgató, adminisztrátor, könyvszakértõ, katekista, cserkész parancsnok, újságíró, könyvtáros, mérnök, tömegtájékoztatási technikus, sportedzõ, zenész, stb. Jelenleg a szalézi segítõ testvérek száma a világon: 2221.

16. Milyen sajátossága van a szalézi papnak?

Ahogy a segítõ testvér rendtárs, úgy a szalézi áldozópap is leteszi a tisztaság, a szegénység, az engedelmesség három fogadalmát. Közösségben él a többi szalézival és az ifjúság szolgálatának szenteli életét. Lényét hozzáigazítja Krisztusnak, a Jó Pásztornak példájához. A nevelés terén Bosco Szent János példáját és karizmáját követi. A segítõ testvértõl eltérõen az áldozópap különleges módon, az áldozópap sajátosságának, a szent szolgálatnak köti le magát: hirdeti az evangéliumot és kiszolgáltatja a szentségeket.

17. Hogyan lesz az ember szalézivá?

Miután az ember meggyõzõdött a saját hivatásáról, ahhoz hogy Don Bosco szalézivá legyen, vállalnia kell néhány egymásután bekövetkezõ élethelyzetet, melyek:

a jelöltség a kezdeti hivatásbeli választás komollyá válása érdekében és a noviciátusra való felkészülésre;

a noviciátus (újoncév): ami a szerzetesi élet megtapasztalásának kezdete;

a posztnoviciátus: ami segíti a növekedést a hit, kultúra és élet egységesülésében;

a gyakorlati idõ (tirocinium): ami személyi egységbefoglalásra törekszik a szalézi tevékenységgel való életbevágó és beható szembesítésben;

jellegzetes alakulás, fejlõdés (formáció): ami teljessé teszi a kezdeti formációt, és amely a papnövendékek részére kihúzódik a papszentelésig;

az örökfogadalomra felkészülés idõszaka, amely kell, hogy kifejezze a hozzá megkívánt lelki érettséget és végleges elkötelezõdésre vezet (Ratio 311).

18. Mennyi ideig tart a szalézivá válás folyamata?

Kiindulva a jelöltségtõl egészen az örökfogadalomig, hogy az ember a Szalézi Társaság tagjává legyen – kb. 7 év kell. A szalézi áldozópapot – normális esetben – az örökfogadalom után négy évvel szentelik pappá.

19. Milyen néhány jel dönthet a szalézi hivatásban?

Íme a szalézi hivatás néhány jelentõs jele:

Nagy vágyakozás Krisztus közeli követésére.

Készség, hogy az ember egész életére az Úrnak szentelje magát.

Az ifjúság iránti hamisítatlan szeretet és a vágy szolgálni nekik, fõleg a legszegényebbeknek.

Nagylelkû és önfeláldozó lelkület és akarat az élet nehézségeinek legyõzésére.

Képesség közösségben élni, megosztva mindent a rendtársakkal.

Optimista magatartás, alkotó és kezdeményezõ erõ.

20. Mi a legkevesebb követelmény ahhoz, hogy az ember szalézi legyen?

A legkevesebb követelmény ahhoz, hogy valaki szalézi lehessen, a következõ:

Legyen 18 éves.

Legyen katolikus.

Középiskoláit elvégezze.

Jellemes és egészséges legyen.

Vannak még más követelmények, de ezek az illetékes tartományfõnökségtõl függenek.

21. És a nõk? Lehetnek-e õk is Don Bosco Szaléziak?

Nem. De beléphetnek a Don Bosco Nõvérek Kongregációjába, amit úgy hívnak: “Segítõ Szûz Mária Leányai”. A jelük: FMA.

22. Kik az FMA-k?

Don Bosco és Mazzarello Szent Mária Dominikaegyütt 1872-ben alapították a “Segítõ Szûz Mária Leányai” szerzetesközösséget nõk részére. Õk a Don Bosco Nõvérek, az FMA-k. Jóllehet külön jogi egységet alkotnak, a Don Bosco Szaléziakkal ugyanabban a lelkiségben, karizmában és küldetésben osztoznak. Sajátos területük a lányok és fiatalok nevelése, fõleg a legszegényebbeké. További információ e-mailben: sszm@freemail.hu , donboscohaz@vnet.hu

Honlapok: www.cgfmanet.org; http://uj.katolikus.hu/rendek.php?h=33; http://www.egrikoli.hu

23. És a házasok? Osztozhatnak-e a házasok a szalézi lelkiségben és küldetésben?

Igen, megtehetik. Az SDB-n és az FMA-n túl Don Bosco alapított egy egyesületet is, melynek neve: “Szalézi Munkatársak Egyesülete”. Õk mind laikusok, nõtlenek vagy házasok, akik nyilvánosan megígérik, hogy mindennapi életüket a szalézi karizma és lelkiség szerint élik. Mindnyájan arra törekszenek, hogy hûséges katolikusok legyenek és elkötelezetten kövessék a szalézi hivatást. A magyar szalézi munkatársak honlapja: www.szme.try.hu

További felvilágosításért forduljanak Ónodi Gábor koordinátorhoz – e-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu tel: 30 /292-1553

24. Ha én a szaléziak vagy az FMA volt-növendéke vagyok, részesülhetek-e Don Bosco küldetésében?

Don Bosco nagyon szerencsésnek érezte magát, hogy voltnövendékei munkatársai lettek neki a szegény fiatalok iránti küldetésében, miután ezek bekerültek a munka világába. Carlo Gastini voltnövendéknek köszönhetõen megvalósíthatóvá vált ez a terv. Így született meg a Don Bosco Voltnövendékek Világszövetsége. A Világszövetségnek két ága van: férfi és nõi. Mindkettõ elismert polgári világegyesület. Az Egyesület nyitva áll mind a szaléziak, mind pedig a Segítõ Szûz Mária Leányai volt növendékei elõtt. További információk: exallievi@sdb.org ha szalézi növendék vagy/és g.eramo@tiscalinet.it ha FMA voltnövendék vagy.

25. Lehetek-e megszentelt szalézi és élhetek-e a világban közösségen kívül?

Igen. Lehetséges letenni a tisztaság, szegénység és engedelmesség három fogadalmát és élni a saját életet a világban. A nõk, akik ezt az életstílust kívánják élni, azokat Volontarie di Don Bosco = Don Bosco Volontáriák (VDB) néven hívjuk. A férfiak egyesületének neve: Volontari con Don Bosco = Don Bosco Önkéntesek. További információk: www.volontaricondonbosco.org

26. Ha nem is vagyok katolikus, ugyanúgy részesedhetek-e Don Bosco küldetésében?

Ezrével vannak személyek a világon, akik nem katolikusok, mégis közeli közremûködõi Don Bosconak küldetésében. Néhányan voltnövendékek, akik bevannak írva vagy mégse a Világszövetségbe. Egyesek azért tagok, mert szalézi Intézetekben dolgoznak, tõlük telhetõen meg is tesznek mindent, és szolgálatukért bért kapnak. Mások nagylelkûen feláldozzák idejüket és talentumaikat, hogy egészségesebb környezetet teremtsenek a fiataloknak azokban az országokban, melyekben maguk is élnek. Küldetésében együttmûködni Don Boscóval nyílt felhívás mindazokhoz, akik hisznek az ifjúság nevelésének fejlõdésében. Ha le akarod kötni magadat ebben szolgálatban, információért keress kapcsolatot a legközelebbi szalézi Intézettel.

27. A világon milyen más csoportok tartoznak a “Szalézi Családba”?

Hivatalosan 23 csoport van a világon, melynek külön helye van a Szalézi Családban. Ide tartoznak az SDB-k, az FMA-k, a Szalézi Munkatársak, és a Voltnövendékek Világszövetségének két ága. Don Bosco karizmája tovább folytatja vonzást ébresztõ hatását a jóakaratú személyekben. Van még ezen kívül 27 más csoport, mely szeretne bekerülni a Szalézi Családba.

Írta: Gerdof Zsolti